Child rights Kosovo

Ftesë për aplikim - Ekspert për vlerësimin e projektit

FTESË PËR APLIKIM Pozita Ekspert për vlerësimin e projektit Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës

Više

Animirani filmovi u okviru projekta "Promocija i zaštita prava djece"

Animirani filmovi realizovani su od strane Qeshu-Smile organizacije u saradnji sa dzacima škole: "Afrim Gashi", "Shkëndija", "Zejnel Salihu" i "Laura Scotti". Filmovi su

Više

Thirrje për ekspert-Hartimi i praktikave të mira

THIRRJE PËR EKSPERTË Mbledhja dhe hartimi i praktikave të mira nga shkollat përfituese të projektit për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës Qendra për Arsim e Kosovës

Više

Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve

Više

Partneri