Child rights Kosovo Fros group, web faqe, web dizajn


Cilj Projekta

Naziv projekta:

Promovisanje i zaštita prava deteta

Vrednost projekta:

272,450.00 €uro

Trajanje:

30 meseci

Implementira:

Centar za obrazovanje na Kosovu

Direktni korisnici:

Deca na Kosovu

Partner:

Forum Civil Peace Service

Zona realizacije:

Kosovo

Opšti cilj:

Promovisanje i zaštita prava deteta

Cilj projekta:

Osnaživanje lokalne zajednice u poboljšanju mera zaštite dece u školama putem podizanja svesti, posredovanja i rešavanja sukoba.

Aktivnosti:

1.1 Razviti onlajn platformu za podizanje svesti za zaštitu prava deteta.

1.2. Izrada informativnih materijala za decu, roditelje, nastavni kadar i javnost.

1.3. Organizacija medijskog takmičenja za najbolji članak o pravima deteta.

1.4. Organizacija regionalne konferencije o pravima deteta.

2.1 Izbor 10 NVO-a da rade sa 40 seoskih škola u ruralnim sredinama.

2.2 Organizovati obuku za decu i medijaciju za učenike, roditelje i nastavnike.

2.3 Organizovanje studijskih poseta za NVO i škole u ​​klubovima za posredovanje u Makedoniji i Albaniji.

2.4 Monitoring i pomoć za 10 nevladinih organizacija u implementaciji školskih politika o pravima deteta.

2.5 Sakupljanje i objavljivanje dobrih praksi iz korisničkih škola.