Rezultati projekta "Promocija i zaštita dečjih prava"

Rezultati projekta "Promocija i zaštita dečjih prava", projekta koji finansira EU, a koji je realizovao Kosovski obrazovni centar-KEC u partnerstvu sa forumom ZFD, predstavljeni

Više

Ftesë për aplikim - Ekspert për vlerësimin e projektit

FTESË PËR APLIKIM Pozita Ekspert për vlerësimin e projektit Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës

Više

Animirani filmovi u okviru projekta "Promocija i zaštita prava djece"

Animirani filmovi realizovani su od strane Qeshu-Smile organizacije u saradnji sa dzacima škole: "Afrim Gashi", "Shkëndija", "Zejnel Salihu" i "Laura Scotti". Filmovi su

Više

Thirrje për ekspert-Hartimi i praktikave të mira

THIRRJE PËR EKSPERTË Mbledhja dhe hartimi i praktikave të mira nga shkollat përfituese të projektit për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës Qendra për Arsim e Kosovës

Više

Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve

Više

KONKURS ZA NOVINARE

Više

Posete u Albaniji i Makedoniji

U okviru projekta koji finansira Evropska Unija "Promovisanje i zaštita prava djeteta - PPCR", a realizovan od strane Kosovskog Obrazovnog Centra (KEC) u saradnji sa forumZFD su

Više

Priče nagrađene godišnjom nagradom za novinarstvo u oblasti zaštite dječijih prava na Kosovu

KLAN KOSOVA AGAN HAJDARHOXHA: TV story: AUTISM CENTERS IN KOSOVO FACE MANY

Više

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 19 Decembar 2017, Priština Dodeljuju se godišnje nagrade za novinarstvo u oblasti zaštite dečijih prava na Kosovu Koalicija NVO-ja za Zaštitu

Više

KONKURS ZA NOVINARE

Rok za prijavu je odložen - Konkurs za novinare Koalicija NVO-a za zaštitu dece na Kosovu (KOMF), u saradnji sa forumZFD i Kosovskim centrom za obrazovanje (KEC), projektima

Više

KONKURS ZA NOVINARE

Više

Prezentacija - Materijal iz Međunarodnog Simpozijum, Nasilje u školi u kontekstu

Više

KEC i Forum ZFD podržavaju 10 nevladinih organizacija koje rade u: oblasti dječijih prava i zaštite, posredovanja, i mirnog rješavanja sukoba

KEC i ForumZFD podržavaju 10 nevladinih organizacija koje rade u: oblasti dječijih prava i zaštite, posredovanja, i mirnog rješavanja sukoba Priština, 13 Octobar 2017 KEC i

Više

SAOPSTENJE

Kosovski centar za obrazovanjei forum ZFD, u okviru projekta „Promocija i zaštita prava dece na Kosovu“, koji je finansirala EU i kojom upravlja kancelarija EU na Kosovu,

Više

Vazna informacija!

Vazna informacija! Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje aplikacija za projekte, u okviru projekta "Promocija i Zaštita Prava Dece" koji finansira Evropska Unija i kojim

Više

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA

Kosovo Education Center (KEC) i forumZFD, u okviru projekta "Promocija i zaštita prava deteta", koji finansira Evropska Unija i kojim rukovodi Kancelarija EU na Kosovu,

Više

Poziv za Eksperta

Izrada informativnog materijala za decu, roditelje i nastavni kadar za zaštitu prava deteta Centar za obrazovanje na Kosovu, u partnerstvu sa forumom ZFD, je počeo sa

Više

Dana 23. maja 2017 godine je održan j prvi sastanak Upravnog odbora, na kojem su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta.

Dana 23. maja 2017 godine je održan j prvi sastanak Upravnog odbora, na kojem su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta.

Više