Child rights Kosovo

The results of the project, “Promoting and Protecting Children’s Rights”

The results of the project, “Promoting and Protecting Children’s Rights”, were presented today with the organization of a Regional Conference held at hotel "Sirius" in

Read More

Ftesë për aplikim - Ekspert për vlerësimin e projektit

FTESË PËR APLIKIM Pozita Ekspert për vlerësimin e projektit Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës

Read More

Animated films as a part of the project "Promoting and Protecting Children's Rights"

Animated films are realized by NGO Qeshu-Smile in cooperation with students from beneficiary schools: "Afrim Gashi", "Shkëndija", "Zejnel Salihu" and "Laura Scotti". The films

Read More

Thirrje për ekspert-Hartimi i praktikave të mira

THIRRJE PËR EKSPERTË Mbledhja dhe hartimi i praktikave të mira nga shkollat përfituese të projektit për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës Qendra për Arsim e Kosovës

Read More

Partners