Publikime


Udhëzues: Shndërrimi i shkollave në mjedise miqësore dhe jo abuzuese për fëmijët

Udhëzues: Shndërrimi i shkollave në mjedise miqësore dhe jo abuzuese për fëmijët


Download
Fletëpalosje

Fletëpalosje


Download
TË NJOHIM TË DREJTAT TONA!

TË NJOHIM TË DREJTAT TONA!


Download
Doracak i Përmbledhjes së Praktikave të mira të Zgjidhjeve Paqësore të Konflikteve mes Bashkëmoshatarëve në Shkolla

Doracak i Përmbledhjes së Praktikave të mira të Zgjidhjeve Paqësore të Konflikteve mes Bashkëmoshatarëve në Shkolla


Download
Letra informative

Letra informative


Download
Të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve

Të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve


Download
Çfarë është ngucakeqësia?

Çfarë është ngucakeqësia?


Download
Teknologjia tek fëmijët, ndikimi dhe pasojat

Teknologjia tek fëmijët, ndikimi dhe pasojat


Download
Edukimi për zgjidhje paqësore të konflikteve në shkolla

Edukimi për zgjidhje paqësore të konflikteve në shkolla


Download
Çfarë është bulizmi kibernetik?

Çfarë është bulizmi kibernetik?


Download
Të drejtat dhe përgjegjësitë e mia në botën reale dhe virtuale

Të drejtat dhe përgjegjësitë e mia në botën reale dhe virtuale


Download
Fëmijët tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

Fëmijët tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës


Download
DORACAK PËR PARANDALIMIN E DUKURIVE NEGATIVE NË SHKOLLA TË MESME TË LARTA

DORACAK PËR PARANDALIMIN E DUKURIVE NEGATIVE NË SHKOLLA TË MESME TË LARTA


Download
Mundësi të barabarta në arsim për të gjithë

Mundësi të barabarta në arsim për të gjithë


Download
Raport përmbledhës mbi gjetjet nga monitorimi dhe mentorimi i DKA-ve dhe shkollave, lidhur me funksionimin e EPRBMSH

Raport përmbledhës mbi gjetjet nga monitorimi dhe mentorimi i DKA-ve dhe shkollave, lidhur me funksionimin e EPRBMSH


Download
Manuali për parandalimin e dhunës

Manuali për parandalimin e dhunës


Download