Fotografi nga Sesioni Informues


Takimet Lansuese të Projektit


Takimet me Organizata Joqeveritare


Punëtori me Organizata Joqeveritare


Trajnimi për Ndërmjetësim me Organizatat Joqeveritare


Përzgjedhja e artikullit më të mirë


Trajnimi me shkollat përfituese


Vizitat studimore në Shqipëri dhe Maqedoni


Konferenca Rajonale- "Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës"


Nënshkrimi i marrëveshjeve të mirëkuptimit nga Kryetarët e Komunave dhe Drejtorët e Drejtorive Arsimore në komunat përfituese : Kamenicë, Vushtrri dhe Ferizaj


Dita botërore për parandalimin e abuzimit të fëmijës