Publikime


Të drejtat e mia në boten reale dhe virtuale


Download
Fëmijët tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

Fëmijët tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës


Download
DORACAK PËR PARANDALIMIN E DUKURIVE NEGATIVE NË SHKOLLA TË MESME TË LARTA

DORACAK PËR PARANDALIMIN E DUKURIVE NEGATIVE NË SHKOLLA TË MESME TË LARTA


Download
Mundësi të barabarta në arsim për të gjithë

Mundësi të barabarta në arsim për të gjithë


Download
Raport përmbledhës mbi gjetjet nga monitorimi dhe mentorimi i DKA-ve dhe shkollave, lidhur me funksionimin e EPRBMSH

Raport përmbledhës mbi gjetjet nga monitorimi dhe mentorimi i DKA-ve dhe shkollave, lidhur me funksionimin e EPRBMSH


Download
Manuali për parandalimin e dhunës

Manuali për parandalimin e dhunës


Download