Fotografi nga Sesioni Informues


Takimet Lansuese të Projektit


Takimet me Organizata Joqeveritare


Punëtori me Organizata Joqeveritare


Trajnimi për Ndërmjetësim me Organizatat Joqeveritare


Përzgjedhja e artikullit më të mirë


Trajnimi me shkollat përfituese


Vizitat studimore në Shqipëri dhe Maqedoni