Ftesë për aplikim - Ekspert për vlerësimin e projektit


Ftesë për aplikim - Ekspert për vlerësimin e projektit

FTESË PËR APLIKIM

Pozita

Ekspert për vlerësimin e projektit

Punëdhënësi:

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit:

15 korrik 2019

Data e përfundimit të angazhimit:

15 tetor 2019

Pëshkrimin e thirrjes mund ta gjeni këtu, ndërsa Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën këtu: Përshkrimi i detyrave të punës

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe letrën motivuese në email adresën akabashi@kec-ks.org dhe hajrullahu@forumZFD.de deri më 05 korrik 2019, 16.30h.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kualifikimit dhe letrës motivuese