Storiet e shpërblyera me çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë

KLAN KOSOVA AGAN HAJDARHOXHA: TV story: AUTISM CENTERS IN KOSOVO FACE MANY

Me shume

Materiale për të drejtat e fëmijës

Me shume

Komunikatë për media

KOMUNIKATË PËR MEDIA 19 dhjetor 2017, Prishtinë Ndahen çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë Koalicioni i

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Shtyhet afati për aplikim - Konkurs për gazetarë Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Me shume

FËMIJËT TANË - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

Me shume

Të njohim të drejtat tona

Me shume

Prezantimet - Materialet nga Simpoziumi Ndërkombëtar, Dhuna në Shkolla në Kontekst

Me shume

KEC dhe ForumZFD shpërblen 10 OJQ lokale të cilat punojnë në fushën e: të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve

KEC dhe ForumZFD shpërblen 10 OJQ lokale të cilat punojnë në fushën e: të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të

Me shume

Materiale dhe dokumente për të drejtat e fëmijës

Materiale dhe dokumente për të drejtat e fëmijës

Me shume

KOMUNIKATË

Qendra për Arsim e Kosovës dhe Forum ZFD, në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës në Kosovë”, të financuar nga BE dhe të menaxhuar

Me shume

Informatë e rëndësishme!

Informatë e rëndësishme! Ju njoftojmë që afati për dorëzimin e aplikacioneve për Thirrjen për Projekt Propozime në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të

Me shume

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe ForumZFD, në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të

Me shume

Broshura

Nëpërmjet financimit nga BE-ja, KEC dhe ZFD në bashkëpunim me 10 OJQ, po e zbatojnë projektin “promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve”, i cili ka për

Me shume

Thirrja për Ekspertë

Hartimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër dhe mësimdhënës për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës Qendra për Arsim e Kosovës në partneritet me

Me shume

Me 23 maj 2017, u mbajt takimi i parë i Komitetit Drejtues ku u prezantuan objektivat dhe aktivitetet e projektit.

Me 23 maj 2017, u mbajt takimi i parë i Komitetit Drejtues ku u prezantuan objektivat dhe aktivitetet e projektit.

Me shume